Regulamin

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

ul. Przemysłowa 1
05-800 Pruszków
NIP: 534-000-58-26
REGON: 011555057
KRS: 0000151468

P.P.H.U. „NEST” A.S. Studzińscy –Spółka Jawna
z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy Przemysłowej 1

wpisaną do KRS pod numerem: 0000151468,
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.

Numer konta: 20 2490 0005 0000 4500 4049 0049 Alior Bank

Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma NEST S. J. zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 

I Postanowienia ogólne

 • Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 • W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 • Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 • Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację o czym można znaleźć pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie nest.com.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Przedmiotem działalności Sklepu internetowego nest.com.pl jest sprzedaż detaliczna gotowych produktów rzemiosła artystycznego i tworzonych na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
 • Ceny podane na stronie Sklepu www.nest.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.nest.com.pl .
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • mediację
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II Definicje

 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 • STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 • UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 • KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt. 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 • UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 • REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym;
 • SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.nest.com.pl
 • SPRZEDAWCA– NEST S. J. z siedzibą w Pruszkowie, pod adresem: ul. Przemysłowa 1, 05-800 Pruszków NIP: 534-000-58-26 REGON: 011555057, wpisaną do KRS pod numerem 0000151468;
 • USŁUGODAWCA - NEST S. J. z siedzibą w Pruszkowie, pod adresem: ul. Przemysłowa 1 05-800 Pruszków NIP: 534-000-58-26 REGON: 011555057, wpisaną do KRS pod numerem 0000151468;
 • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.nest.com.pl ;
 • KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego NEST w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 • USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.nest.com.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;
 • ZAMÓWIENIE – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego NEST oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 • UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 • KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym NEST oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 • REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym nest.com.pl;
 • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru – Sklep stacjonarny;
 • PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego NEST;
 • NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 • FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 • FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 • DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 • ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 • KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 • INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 • KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 • MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy;
 • MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 • ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 • PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 • USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 • SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 • WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

Rejestracja w Sklepie internetowym nest.com.pl jest dobrowolna i bezpłatna. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica, nr
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail
 • Hasło
 • Powtórz hasło
 • Nazwę firmy, NIP - dla użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b  RODO);
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

IV ZAMÓWIENIA

 • Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.nest.com.pl
 • Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 • Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 • Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 • Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności oraz szczegóły zamówienia.
 • Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 • Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupujący. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w sklepie stacjonarnym NEST.
 • Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji mogą nie oddawać jej rzeczywistych rozmiarów i jakości. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem.
 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 • Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 22 759 86 75 lub e-mailem pod adresem nest@nest.com.pl
 • Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Towaru w sklepie należącym do sieci NEST. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru.
 • Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i Święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 22 759 86 75 (w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00).
 • Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Kupującego produktu w Sklepie stacjonarnym.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 • Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
  • przelewem/przekazem/e-przelew/karta kredytowa/pay-pal – wpłata na rachunek bankowy sklepu NEST pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru
  • płatność gotówką – przy odbiorze
 • Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 • W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2 brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 • Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 • Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DHL. Przesyłki dostarczane są od 2 do 18 w dni roboczych. 
 • Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów na terenie Polski, pokrywa Kupujący.
 • Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.
 • Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne powinny dotrzeć w ciągu 8 dni od daty jej nadania.
 • Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 • W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt. 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 22 759 86 75 bądź na adres e-mail: nest@nest.com.pl

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 • W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  • żądać usunięcia wady
 • Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny.
 • Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 • Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 • Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 3 a, b, c, d może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 • W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 • Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 • Adresem reklamacyjnym jest: NEST S.J. ul. Przemysłowa 1 05-800 Pruszków

VIII GWARANCJA

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nest.com.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają dwu letniej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.

IX WYMIANA

 • Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 • Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
 • Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać firmowe opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 • Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.
 • Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego nest.com.pl

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 • Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: nest@nest.com.pl bądź też listownie na adres:
  NEST S.J.
  ul. Przemysłowa 1
  05-800 Pruszków  
 • Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem www.nest.com.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. 
 • Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. 
 • Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 
 • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. 
 • Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. 
 • Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. 
 • Sprzedawca mając na uwadze wygodę i komfort Konsumenta umożliwia udogodnienia przewidziane w pkt poniższym. 
 • W celu zwrotu towaru prosimy Kupującego o skontaktowanie się z Doradcą Klienta.  
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu. 
 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta oraz zwrotu towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. 
 • Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 • Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 • Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • zawartej na drodze aukcji publicznej;
   
 • Zgodnie z uregulowaniem zawartym powyżej w art. 16 świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta a więc zawierające: indywidualne grawerunki wykonane na zlecenie Konsumenta oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie NEST sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi. 

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nest.com.pl następujące Usługi Elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
  • Newsletter.
 • Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 • Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 • Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.nest.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: nest@nest.com.pl lub pisemnie na adres: NEST S. J., ul. Przemysłowa 1, 05-800 Pruszków. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 • Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nest@nest.com.pl lub pisemnie na adres: NEST S. J., ul. Przemysłowa 1, 05-800 Pruszków.
 • Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 • Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 • Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 • Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 • Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • telefon: 22 759 86 75
  • e-mail: nest@nest.com.pl
  • poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: https://www.nest.com.pl/kontakt.php
  • pisemnie na adres:
   NEST S. J.,
   ul. Przemysłowa 1
   05-800 Pruszków.
 • Nazwa Sklepu internetowego NEST S. J., adres pod którym jest dostępny:
  ul. Przemysłowa 1,
  05-800 Pruszków
  NIP: 534-000-58-26

www.nest.com.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2018 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl